VGF sin bergartssamling

 
 

For å se bilde av bergartene klikker du på det enkelte bergartsnavn

 
Nr. Bergart Type/miljø Fra Tidsepoke

Bergartsfamilie
(består av)

Gruppe
1 Basalt Dagbergart (lava) Holmestrand Øvre karbon

Gabbrofamilien:
(pyroksen og feltspat)

Smeltebergart
2 Basalt (augittbasalt) Dagbergart (lava) Holmestrand Øvre karbon

Gabbrofamilien:
(pyroksen og feltspat)

Smeltebergart
3 Rombeporfyr

Larvikitt
dagbergart

(lava)

Lardal Perm

Monzonitt
(alkalifeltspat og plagioklasfeltspat)

Smeltebergart
4 Trakytt

Dagbergart
(lava)

Andebu Perm

Syenittfamilien
(feltspat)

Smeltebergart
5 Larvikitt Dypbergart

Tjølling
(Larvik)

Perm

Monzonitt
(alkalifeltspat og

plagioklasfeltspat)

Smeltebergart
6 Tønsbergitt Dypbergart Nøtterøy Perm Monzonitt
(alkalifeltspat og

plagioklasfeltspat)
Smeltebergart
7 Foyaitt Dypbergart

Kvelde
(Larvik)

Perm

Nefelinsyenitt
(feltspat, nefelin)

Smeltebergart
8 Nordmarkitt Dypbergart Lardal Perm

Syenitt
(feltspat, kvarts)

Smeltebergart
9 Kjelsåsitt Dypbergart Ramnes(Re) Perm

Monzonitt
(feltspater)

Smeltebergart
10 Ekeritt Dypbergart Lardal Perm

Granitt
(kvarts,feltspat, pyroksen)

Smeltebergart
11 Sandstein Hav/innsjø Holmestrand Øvre silur Bergartsfragmenter Avsetningsbergart
12 Slamstein Elv/elve-slette Holmestrand Øvre karbon Bergartsfragmenter Avsetningsbergart
13 Konglomerat Elv/elve-slette Sande Øvre karbon Bergartsfragmenter Avsetningsbergart
14 Kalkstein Hav   Ordovicium Skallrester, leire Avsetningsbergart
15 Sveiset ignimbritt

Vulkansk(pyroklastisk
strøm)

Andebu Perm

Lavafragmenter,
pimpsteinfragmenter

Avsetningsbergart
16 Tuff

Vulkansk
(askenedfall)

Holmestrand Perm Lavafragmenter Avsetningsbergart

Copyright Ó Vestfold Geologiforening